The Standing Committee of Guangdong Provincial People’s Congress dismissal list – Guangdong Channel e3300

The Standing Committee of Guangdong Provincial People’s Congress dismissal list – Guangdong Channel – people.com.cn original title: appointment of the Standing Committee of the Guangdong Provincial People’s Congress list (by September 29, 2016 twelfth people’s Congress of Guangdong province twenty-eighth meeting of the Standing Committee) appointed Chen Bo, Chen Yizhong, Chen Yifeng, Fang Bing, He Beibei, He Shijie, Hou Xiaoxin, Hu Hongsheng, Huang Teng, Vincent, Huang Xiaoyu, Kong Hutao, Huang Yue, Li Jingping, Li Manhuai, Lin Shangyu Humphreys books, Liu Jiehui, Ouyang Qian, Lu Xiao, Peng Bin, Sun Hanmei, Sun Xiaomin, Tan, Wang Hui, Wang Jing, Joan Wang Ruifeng, Wei Xiaoyi, Weng Yuhua, Wu Weibin, Xiao Ping, Xie Ling, Wu, Xie Tao, Xiong Ming, Yang Nan, Ye Qing, Yan Ran Zhang Chunhong, Zhang Ge, Zhang Qiang, Zhang Zhiyan, Zhao Haoyuan, Shang Yun, Han Xinduo, Zhu Guangdong The provincial people’s Procuratorate; Weng Chongwu was appointed Guangdong Provincial People’s Procuratorate of Guangzhou railway transport branch inspectors. From Zhu Xiangshan, Guangdong Provincial People’s Procuratorate procurator; Guo Kekuan was relieved of the Guangdong Provincial People’s Procuratorate procurator; from the Cao Hanming Committee, Guangdong Provincial People’s Procuratorate of Guangzhou railway transport branch procuratorial committee procurator. (commissioning editor Yang Jieli and Zhang Haiyan)相关的主题文章:

« »

Comments closed.